Wójt Gminy Sławoborze  

mgr inż. Marcin Książek

Na Wójta Gminy Sławoborze został zaprzysiężony 7 grudnia 2010 r. 
Jest czynnym strażakiem a od  2010 r. prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoborze.

1. Wykonuje zadania powierzone przepisami ustaw, rozporządzeń oraz uchwał Rady Gminy Sławoborze.

2. Jest kierownikiem Urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.

3. Organizuje pracę i zapewnia warunki do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w szczególności poprzez:

- właściwy podział zadań pomiędzy Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika;     
- określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
- politykę kadrową zapewniającą realizację zadań Urzędu z uwzględnieniem kwalifikacji i kompetencji pracowników;
- organizację kontroli wewnętrznej i egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
- nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie;
- ustalanie zasad rozpatrywania skarg i wniosków;
- nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
- ustalanie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie.
4. Wójt ponadto:

- kieruje bieżącymi sprawami Gminy;
- reprezentuje Gminę na zewnątrz;
- wykonuje zadania w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;
- wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
- może upoważnić Zastępcę Wójta oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
- składa jednoosobowo oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy;
- do czynności określonej w pkt 6 może upoważnić Zastępcę Wójta samodzielnie lub z inną upoważnioną osobą;
- ustala zakres powierzenia prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy  Wójta i Sekretarzowi;
- wydaje przepisy porządkowe w przypadku niecierpiącym zwłoki oraz przedkłada je do rozpatrzenia Radzie na najbliższej sesji;
- przedkłada Wojewodzie uchwały Rady;
- przedkłada RIO uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium  oraz inne   uchwały objęte zakresem nadzoru RIO;
- kieruje do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym akty prawa miejscowego i inne akty prawne organów Gminy oraz ogłasza przepisy porządkowe. 


5. Wójt bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwienia spraw z zakresu:

- bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego;
- budżetu i finansów;
- mieszkalnictwa;
- prawa pracy, dotyczących pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
- kontroli zewnętrznych;
- pomocy prawnej w Urzędzie;
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
- rejestracji i prowadzenia akt stanu cywilnego.
 

Wójta, w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Wójta, a w przypadku równoczesnej nieobecności Wójta i Zastępcy - Sekretarz.