W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sławoborze

 

ul. Kolejowa 8

78-314 Sławoborze

województwo zachodniopomorskie

 

tel. 94 364 75 59

fax 94 364 75 59

e-mail: ug@slawoborze.pl

strona internetowa: www.slawoborze.pl

ePUAP:  /UGS/SkrytkaESP

 

NIP: 672 204 98 98

REGON: 330920759

 

 

Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej

Miejsce złożenia /wniosku/ dokumentów/ załatwienia sprawy:

 • Biuro ds. podatków i opłat lokalnych nr 6
 • Sekretariat UG Sławoborze pokój nr 13

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę,.

Udzielanie ulg na wniosek podatnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.

Udzielanie ulg w spłacie należności podatkowych i opłat lokalnych z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • łącznego zobowiązania pieniężnego,

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej, na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) – bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy o finansach publicznych tutejszy organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Ww. wykazy sporządzane są za dany rok w terminie do 31 maja każdego roku

Sprawy z wniosków o udzielanie ulg, załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej na postanowienie organu podatkowego służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

I. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości;
  informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk „oświadczenia o stanie majątkowym”, który można pobrać osobiście  w biurze ds. podatków i opłat lokalnych nr 6 (plik do pobrania na dole strony);
  zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne);
  kopie rachunków (prognozy, naliczenia) opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal, orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej;
  opis innych posiadanych zaległości;
  dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy.

 

II. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą,  oprócz informacji wyżej wskazanych do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej (plik do pobrania na dole strony);
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów;
 • wykaz przeterminowanych należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
 • wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która: 
  • nie stanowi pomocy publicznej,
  • stanowi pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,
  • stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej;


W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o takiej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości takiej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (pliki do pobrania na dole strony);
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (plik do pobrania na dole strony).

 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości takiej pomocy otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (pliki do pobrania na dole strony);
 • informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o  pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (plik do pobrania na dole strony);
 • wypełnione oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie ustalenia powiązań z innymi przedsiębiorstwami (plik do pobrania na dole strony);
 • wypełnioną informację o łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału (plik do pobrania na dole strony).

 

W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) konieczne jest wskazanie: 

 • przeznaczenia pomocy, o którą Strona się ubiega zgodnie z katalogiem wynikającym z art. 67b § 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa;
 • informacji dotyczących wnioskodawcy  i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy zgodnie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia (plik do pobrania na dole strony).

 

III. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości;
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie  z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;
 • informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat);
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;
 • wykaz przeterminowanych należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ  na rozpatrzenie sprawy;
 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej (plik do pobrania na dole strony);;
 • wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która: 
  • nie stanowi pomocy publicznej;
  • stanowi pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
  • stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej;

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy informacji i załączników,  o których mowa powyżej w części II.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego